Uw patientendossier

Als u naar het zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of ziekenhuis komt voor onderzoek of
behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat uw rechten en
plichten op het gebied van dit patiëntendossier zijn en op welke manier medewerkers van het
ziekenhuis om moeten gaan met uw persoonsgegevens. Dit staat beschreven in de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP). In deze folder leest u meer over het beleid op dit gebied binnen SMA Utrecht.

Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat over u een patiëntendossier wordt aangelegd.
In dit dossier staan onder andere aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de
onderzoeken en behandelingen. Ook kan er informatie in staan van bijvoorbeeld de huisarts of
informatie uit een ander ziekenhuis. Deze gegevens staan nog voor een klein deel
op papier, maar voor het grootste deel in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Basisregel is
dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. De medewerkers van het ZBC en
ziekenhuis hebben een plicht tot geheimhouding en zullen uw persoonsgegevens nauwkeurig
behandelen.

Inzage in uw persoonsgegevens
Niet iedereen mag zomaar uw patiëntendossier inzien. Dit mogen alleen de hulpverleners die
rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn en u als patiënt (of uw vertegenwoordiger).

Specialist en andere behandelaars
De specialist en andere behandelaars gebruiken het dossier voor de behandeling. Omdat u voor
behandeling of onderzoek naar het ZBC of ziekenhuis bent gekomen, mag uw behandelaar ervan
uitgaan dat u instemt met dit gebruik van uw persoonsgegevens. Als er een andere specialist/
hulpverlener is betrokken bij uw behandeling kan het nodig zijn dat (een deel van) uw gegevens
aan deze andere hulpverlener worden doorgegeven. Dit kan een hulpverlener zijn die in hetzelfde
ZBC of ziekenhuis werkt, maar het kan ook een hulpverlener van een ander ZBC of ziekenhuis
zijn, bijvoorbeeld als een deel van de behandeling in dat andere ziekenhuis plaatsvindt. Ook
hierbij gaan we ervan uit dat u met deze gegevensuitwisseling instemt.

Huisarts
Het is gebruikelijk dat de huisarts op de hoogte wordt gehouden van de behandelingen die u als
zijn/haar patiënt ondergaat in het ZBC of ziekenhuis. Vaak gebeurt dit schriftelijk; de behandelend
arts stuurt brieven aan de huisarts. In andere gevallen gebeurt dit elektronisch: de huisarts krijgt
dan inzage in de informatie die over u op de ziekenhuiscomputer is opgeslagen.

Ziektekostenverzekeraar
Ook buiten het ziekenhuis kunnen bepaalde persoonsgegevens kenbaar worden gemaakt,
bijvoorbeeld aan uw ziektekostenverzekeraar ter beoordeling en betaling van uw behandeling.

Landelijke registraties
Zoals de meeste ziekenhuizen levert ook dit ZBC / ziekenhuis anonieme gegevens op het gebied
van patiëntenzorg aan landelijke registratiesystemen. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens die
anoniem worden doorgegeven ten behoeve van de landelijke kankerregistratie.

(Wetenschappelijk) onderzoek
Het ZBC / ziekenhuis is wettelijk verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren.
Dit kan alleen wanneer het ZB C / ziekenhuis daar onderzoek naar doet. Bij dat onderzoek kan het
ziekenhuis de gegevens van patiënten gebruiken, zoals de gegevens over de behandeling en de
opgetreden complicaties. Ook kan het ZBC / ziekenhuis patiënt-gegevens gebruiken voor
wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden dan gecodeerd of anoniem verwerkt om uw
privacy te waarborgen. Als men uw gegevens wil gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek
waarbij wel uw persoonlijke gegevens nodig zijn, dan vragen we u altijd om toestemming.

Bezwaar maken
Tegen al deze vormen van gegevensuitwisseling kunt u bezwaar maken. U kunt dit bespreken met
uw behandelaar. Ook kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U stuurt dan een brief met vermelding
van uw redenen aan de privacyfunctionaris. Voeg daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs. Als u
bezwaar maakt tegen deze gegevensuitwisseling moet u zich wel bedenken dat de consequentie
zou kunnen zijn dat uw behandelaar niet over alle relevante gegevens beschikt. Dat zou gevolgen
kunnen hebben voor uw verdere behandeling. Zo zal het voor een arts moeilijk zijn om tot een
goede behandeling te komen als hij geen inzicht krijgt in patiëntgegevens die voor deze
behandeling van belang zijn.

Derden
Gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn (gegevens die dus niet anoniem zijn) worden nooit
zomaar aan derden verstrekt. Derden zijn personen of instanties die niet rechtstreeks betrokken
zijn bij uw behandeling. Het gaat dan dus om situaties waarbij uw gegevens voor een ander doel
dan uw behandeling zullen worden gebruikt. In die situaties zal altijd vooraf uw toestemming
gevraagd worden.

Uw rechten
Iedere patiënt heeft recht op inzage in zijn/ haar dossier. U dus ook. Gewoonlijk is het voldoende
om uw behandelend arts om inzage te vragen. De arts kan er dan ook uitleg bij geven. Als u uw hele dossier wilt inzien, dan kunt u een af- spraak maken met uw behandelend specialist.

Een kopie van uw dossier
Wilt u een kopie van (een deel) van uw patiëntendossier, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen. Stuur uw verzoek aan de privacyfunctionaris. De contactgegevens van de privacyfunctionaris vindt u achterin deze folder. Voeg hierbij een kopie van uw legitimatiebewijs. Aan uw verzoek moet in principe binnen drie weken voldaan worden, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van kopieën brengt het ziekenhuis een vergoeding in rekening.
Let op:

  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het
    dossier van hun kind.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het opvragen van hun
    dossier door hun ouders.
  • Familieleden van een patiënt hebben alleen recht op inzage in het patiëntendossier als de
    patiënt hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.
  • Nabestaanden hebben alleen recht op een kopie van het medisch dossier van een overledene als er zwaarwegende redenen zijn (bijvoorbeeld bij erfelijke ziekte in de familie) en/of  aangenomen kan worden dat het overleden familielid geen bezwaar zou hebben gehad. Een nabestaande kan samen met het aanvraagformulier een gemotiveerd verzoek indienen.


Uw plichten
Als patiënt hebt u ook een aantal plichten. Zo is het belangrijk dat u uw hulpverlener zo eerlijk en
volledig mogelijk informeert over uw situatie, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een
deskundige behandeling kan geven.

Bewaartermijn
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn uw rechten met betrekking tot het medisch dossier geregeld. Wij willen u graag behulpzaam zijn bij het uitoefenen van dit recht. Wij bewaren uw medische gegevens 15 jaar, zoals in de wet is vastgelegd.

Vragen
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brochure kunt u schriftelijk richten aan:
SMA Utrecht t.a.v. Privacyfunctionaris, Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Laat hier je contactgegevens achter. We nemen spoedig contact met je op.