Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de website van SMA Utrecht, zoals deze beschikbaar is gesteld door SportMedisch Adviescentrum Utrecht. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sportmedisch Adviescentrum Utrecht is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. 

Streven naar juistheid 
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sportmedisch Adviescentrum Utrecht te mogen claimen of te veronderstellen.

Sportmedisch Adviescentrum Utrecht streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding. Sportmedisch Adviescentrum Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van smautrecht.nl op deze pagina.